forumtek.net - IRC Forumu   buy vps


  forumtek.net - IRC Forumu IF - IRC Sunucu Sahipleri Yetki Arıyorum, Yetkili Arıyorum!


Like Tree2Teşekkürler;

Yeni Konu   Cevap Yaz

 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2019, 22:37   #1
 
Karadeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 20 Şubat 2019
Bulunduğu yer: Bodrum
Mesajlar: 5
WEB Sitesi: www.yarim.org
IRC Sunucusu: irc.yarim.org
İlgi Alanı: IRCServices
Alınan Beğeni: 4
Exclamation wWw.Yarim.ORG Admin / Oper Alımı !

Sunucu Adresi : www.yarim.org / [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Sunucuda İletişime Geçilecek Kişiler : FeaR & AkMaN
Sunucuda İstenilen Online Süresi : Süre Yok .

Alım Yapılacak Departmanlar ve Kollukları:#Help / #Operhelp #Oyun Kanalları Network Admin / Server Admin / Co Admin / Services Admin /
diAbLErO bu mesaja teşekkür etti
 Karadeniz isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 04 Nisan 2019, 15:14   #2
 
KraL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 27 Mart 2015
Bulunduğu yer: Bayrampaşa
Mesajlar: 1
WEB Sitesi: www.DunyaFORUM.Com
IRC Sunucusu: IRC.Teklan.Com.TR
İlgi Alanı: Yok
Alınan Beğeni: 0
Standart Cevap: wWw.Yarim.ORG Admin / Oper Alımı !

Başarılar
 KraL isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 04 Nisan 2019, 19:47   #3
 
diAbLErO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 19 Şubat 2019
Bulunduğu yer: izmir
Mesajlar: 86
WEB Sitesi: www.IRCDForum.com
IRC Sunucusu: irc.teklan.com.tr
İlgi Alanı: C++
Alınan Beğeni: 76
Standart Cevap: wWw.Yarim.ORG Admin / Oper Alımı !

başarılar dilerim
 diAbLErO isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 22 Nisan 2019, 00:04   #4
 
UMUT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 21 Nisan 2019
Mesajlar: 4
WEB Sitesi: https://www.forumtek.net/
IRC Sunucusu: irc.birsohbet.com
İlgi Alanı: Linux
Alınan Beğeni: 3
Standart Cevap: wWw.Yarim.ORG Admin / Oper Alımı !

Başarılar dilerim hayırlı olsun
diAbLErO bu mesaja teşekkür etti
 UMUT isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 24 Nisan 2019, 14:32   #5
 
Tutsaq - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 23 Eylül 2018
Bulunduğu yer: Siirt
Mesajlar: 62
WEB Sitesi: wwW.Sohbet56.Com
IRC Sunucusu: İrc.YaziSaLim.Net
İlgi Alanı: Yok
Alınan Beğeni: 38
Standart Cevap: wWw.Yarim.ORG Admin / Oper Alımı !

ßaSaRiLar

UmutsuzLuğu İhraç Eden ßir Çok ÜLkenin Herhangi ßir Şehrinde ßıraktım Seni..]
 Tutsaq isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 21 Ekim 2022, 02:16   #6
 
Victorvro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 30 Eylül 2022
Bulunduğu yer: Paraguay
Mesajlar: 9
WEB Sitesi: VictorhycPB
IRC Sunucusu: Victorcco
İlgi Alanı: IRCDj
Alınan Beğeni: 0
Standart Where is Administration forumtek.net??

Where is moderator??
It is important.
Regards.
 Victorvro isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 23 Ekim 2022, 14:36   #7
 
Victorneo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 23 Ekim 2022
Bulunduğu yer: Dominica
Mesajlar: 1
WEB Sitesi: VictoreejPB
IRC Sunucusu: Victorslo
İlgi Alanı: IRCDj
Alınan Beğeni: 0
Standart seo ñàéò

Äîáğîãî âğåìåíè ñóòîê òîâàğèùè[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Äëÿ çàïğàâêè ëàçåğíîãî ïğèíòåğà íå íóæíî èìåòü ñïåöèàëüíîãî îáğàçîâàíèÿ è äåñÿòèëåòèÿ îïûòà, íî íóæíî èìåòü èíñòğóìåíò è ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî òû äåëàåøü. Ñàìîñòîÿòåëüíîå âìåøàòåëüñòâî â ğàáîòó òåõíèêè äîïóñòèìî, äàæå íåîáõîäèìî! Òåì ñàìûì âû íå îñòàâèòå êîìïàíèé âğîäå íàøåé áåç ğàáîòû. Çàïğàâëÿåì ëàçåğíûå êàğòğèäæè âåäóùèõ ìèğîâûõ ïğîèçâîäèòåëåé – hp, canon, samsung è äğóãèå. Ğàáîòàåì ñ ìîäåëÿìè óâåëè÷åííîãî îáúåìà. Çàïğàâëÿåì êàğòğèäæè ñ âûåçäîì â îôèñ. İòî ïîçâîëÿåò ñıêîíîìèòü âàøå âğåìÿ è íå îòâëåêàòüñÿ îò îñíîâíîé ğàáîòû.
Íàøà êîíòîğà çàíèìàåòñÿ ñâûøå 10 ëåò ğåìîíòîì è îáñëóæèâàíèåì îğãòåõíèêè â ãîğîäå Ìèíñêå.Îñíîâíûå íàïğàâëåíèÿ è âèäû íàøåé äåÿòåëüíîñòè:
1)[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
2)[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
3)[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
4)[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
5)[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
6)[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Ìû áóäåì ğàäû Âàñ âèäåòü ó íàñ íà âåáğåñóğñå [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Âñåãäà ğàäû ïîìî÷ü Âàì!Ñ óâàæåíèåì,ÒÅÕÍÎÑÅĞÂÈC

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
 Victorneo isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 10 Kasım 2022, 08:27   #8
 
Sashaxu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 10 Kasım 2022
Mesajlar: 101
WEB Sitesi: SashazoVQ
IRC Sunucusu: Sashasa
İlgi Alanı: Windows
Alınan Beğeni: 0
Standart Световые фигуры группа Вконтакте

Приветствую

предлагаем посмотрите нашу группу в классную группу.
мы старались

посоветуйте друзьям
Оставляйте коментарии лайки. Репосты приветствутся.

"Радость Света" группа Вконтакте
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


Световые фигуры

дизайн и разработка доставка.

Активным участникам
cветовые фигуры и сувениры в подарок.

Просто посмотрите!пойти?

<a href="https://vk.com/radost_sweta">светодиодный декор </a>

От всей души друзья.

Саня.

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
 Sashaxu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 10 Kasım 2022, 08:41   #9
 
Sashaxu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 10 Kasım 2022
Mesajlar: 101
WEB Sitesi: SashazoVQ
IRC Sunucusu: Sashasa
İlgi Alanı: Windows
Alınan Beğeni: 0
Standart светящиеяся фигуры и сувениры группа Вко

Привет

предлагаем посмотрите нашу группу в отличную группу.
мы старались

пригласите
Оставляйте коментарии лайки. Шлите репосты

"Радость Света" группа Вконтакте
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


Светодиодные фигуры

дизайн и разработка доставка.

Активным участникам
cветовые фигуры и сувениры в подарок.

Просто посмотрите!ехать к ним?

<a href="https://vk.com/radost_sweta">светящиеяся фигуры и сувениры </a>

Вам всех благ друзья.

Александр.

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
 Sashaxu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 10 Kasım 2022, 08:47   #10
 
Sashaxu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 10 Kasım 2022
Mesajlar: 101
WEB Sitesi: SashazoVQ
IRC Sunucusu: Sashasa
İlgi Alanı: Windows
Alınan Beğeni: 0
Standart Светодиодные фигуры группа Вконтакте

Приветствую

предлагаем посмотрите нашу группу в красивую группу.
мы старались

посоветуйте друзьям
шлите коменты лайки. Репосты приветствутся.

"Радость Света" группа Вконтакте
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


светодиодный декор

собственное производство доставка.

Активным участникам
приятные подарки

Приглашаем посмотреть!ехать к ним?

<a href="https://vk.com/radost_sweta">светодиодный декор </a>

От всей души друзья.

Александр.

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
 Sashaxu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı

Yeni Konu   Cevap Yaz

Etiketler
admin, yetkili, yetkili alimi


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Www.globalsohbet.Net Admin-Oper Alımı MayheM Yetki Arıyorum, Yetkili Arıyorum! 1 20 Şubat 2019 22:56
Oper ve Admin Karşılama Entrance Unreal - 4 Modülleri 0 04 Temmuz 2017 10:38
OAScript (Oper/Admin) Code mIRC Script Tanıtımları 0 25 Ekim 2015 12:56
Oper Admin Alımlarımız Başlamıştır BuYucu Yetki Arıyorum, Yetkili Arıyorum! 4 19 Mart 2015 20:15
CR Root Admin Oper Karşılama ve Oper Açtı Uyarısı Goemon ConferenceRoom 0 13 Şubat 2015 21:04

webhosting web hosting
 buy vds
 BUY VPS
 BUY VPS

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.