forumtek.net - IRC Forumu   buy vps


  forumtek.net - IRC Forumu IF - IRC Sunucu Sahipleri Yetki Arıyorum, Yetkili Arıyorum!


Like Tree2Teşekkürler;

Yeni Konu   Cevap Yaz

 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2019, 22:37   #1
 
Karadeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 20 Şubat 2019
Bulunduğu yer: Bodrum
Mesajlar: 5
WEB Sitesi: www.yarim.org
IRC Sunucusu: irc.yarim.org
İlgi Alanı: IRCServices
Alınan Beğeni: 4
Exclamation wWw.Yarim.ORG Admin / Oper Alımı !

Sunucu Adresi : www.yarim.org / [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Sunucuda İletişime Geçilecek Kişiler : FeaR & AkMaN
Sunucuda İstenilen Online Süresi : Süre Yok .

Alım Yapılacak Departmanlar ve Kollukları:#Help / #Operhelp #Oyun Kanalları Network Admin / Server Admin / Co Admin / Services Admin /
diAbLErO bu mesaja teşekkür etti
 Karadeniz isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 04 Nisan 2019, 15:14   #2
 
KraL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 27 Mart 2015
Bulunduğu yer: Bayrampaşa
Mesajlar: 1
WEB Sitesi: www.DunyaFORUM.Com
IRC Sunucusu: IRC.Teklan.Com.TR
İlgi Alanı: Yok
Alınan Beğeni: 0
Standart Cevap: wWw.Yarim.ORG Admin / Oper Alımı !

Başarılar
 KraL isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 04 Nisan 2019, 19:47   #3
 
diAbLErO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 19 Şubat 2019
Bulunduğu yer: izmir
Mesajlar: 86
WEB Sitesi: www.IRCDForum.com
IRC Sunucusu: irc.teklan.com.tr
İlgi Alanı: C++
Alınan Beğeni: 76
Standart Cevap: wWw.Yarim.ORG Admin / Oper Alımı !

başarılar dilerim
 diAbLErO isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 22 Nisan 2019, 00:04   #4
 
UMUT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 21 Nisan 2019
Mesajlar: 4
WEB Sitesi: https://www.forumtek.net/
IRC Sunucusu: irc.birsohbet.com
İlgi Alanı: Linux
Alınan Beğeni: 3
Standart Cevap: wWw.Yarim.ORG Admin / Oper Alımı !

Başarılar dilerim hayırlı olsun
diAbLErO bu mesaja teşekkür etti
 UMUT isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 24 Nisan 2019, 14:32   #5
 
Tutsaq - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 23 Eylül 2018
Bulunduğu yer: Siirt
Mesajlar: 62
WEB Sitesi: wwW.Sohbet56.Com
IRC Sunucusu: İrc.YaziSaLim.Net
İlgi Alanı: Yok
Alınan Beğeni: 38
Standart Cevap: wWw.Yarim.ORG Admin / Oper Alımı !

ßaSaRiLar

UmutsuzLuğu İhraç Eden ßir Çok ÜLkenin Herhangi ßir Şehrinde ßıraktım Seni..]
 Tutsaq isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 21 Ekim 2022, 02:16   #6
 
Victorvro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 30 Eylül 2022
Bulunduğu yer: Madagascar
Mesajlar: 9
WEB Sitesi: VictornluPB
IRC Sunucusu: Victorcco
İlgi Alanı: MyBB
Alınan Beğeni: 0
Standart Where is Administration forumtek.net??

Where is moderator??
It is important.
Regards.
 Victorvro isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 23 Ekim 2022, 14:36   #7
 
Victorneo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 23 Ekim 2022
Bulunduğu yer: Dominica
Mesajlar: 1
WEB Sitesi: VictoreejPB
IRC Sunucusu: Victorslo
İlgi Alanı: IRCDj
Alınan Beğeni: 0
Standart seo ñàéò

Äîáğîãî âğåìåíè ñóòîê òîâàğèùè[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Äëÿ çàïğàâêè ëàçåğíîãî ïğèíòåğà íå íóæíî èìåòü ñïåöèàëüíîãî îáğàçîâàíèÿ è äåñÿòèëåòèÿ îïûòà, íî íóæíî èìåòü èíñòğóìåíò è ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî òû äåëàåøü. Ñàìîñòîÿòåëüíîå âìåøàòåëüñòâî â ğàáîòó òåõíèêè äîïóñòèìî, äàæå íåîáõîäèìî! Òåì ñàìûì âû íå îñòàâèòå êîìïàíèé âğîäå íàøåé áåç ğàáîòû. Çàïğàâëÿåì ëàçåğíûå êàğòğèäæè âåäóùèõ ìèğîâûõ ïğîèçâîäèòåëåé – hp, canon, samsung è äğóãèå. Ğàáîòàåì ñ ìîäåëÿìè óâåëè÷åííîãî îáúåìà. Çàïğàâëÿåì êàğòğèäæè ñ âûåçäîì â îôèñ. İòî ïîçâîëÿåò ñıêîíîìèòü âàøå âğåìÿ è íå îòâëåêàòüñÿ îò îñíîâíîé ğàáîòû.
Íàøà êîíòîğà çàíèìàåòñÿ ñâûøå 10 ëåò ğåìîíòîì è îáñëóæèâàíèåì îğãòåõíèêè â ãîğîäå Ìèíñêå.Îñíîâíûå íàïğàâëåíèÿ è âèäû íàøåé äåÿòåëüíîñòè:
1)[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
2)[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
3)[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
4)[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
5)[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
6)[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Ìû áóäåì ğàäû Âàñ âèäåòü ó íàñ íà âåáğåñóğñå [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Âñåãäà ğàäû ïîìî÷ü Âàì!Ñ óâàæåíèåì,ÒÅÕÍÎÑÅĞÂÈC

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
 Victorneo isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 10 Kasım 2022, 08:27   #8
 
Sashaxu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 10 Kasım 2022
Mesajlar: 101
WEB Sitesi: SashazoVQ
IRC Sunucusu: Sashasa
İlgi Alanı: Windows
Alınan Beğeni: 0
Standart Световые фигуры группа Вконтакте

Приветствую

предлагаем посмотрите нашу группу в классную группу.
мы старались

посоветуйте друзьям
Оставляйте коментарии лайки. Репосты приветствутся.

"Радость Света" группа Вконтакте
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


Световые фигуры

дизайн и разработка доставка.

Активным участникам
cветовые фигуры и сувениры в подарок.

Просто посмотрите!пойти?

<a href="https://vk.com/radost_sweta">светодиодный декор </a>

От всей души друзья.

Саня.

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
 Sashaxu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 10 Kasım 2022, 08:41   #9
 
Sashaxu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 10 Kasım 2022
Mesajlar: 101
WEB Sitesi: SashazoVQ
IRC Sunucusu: Sashasa
İlgi Alanı: Windows
Alınan Beğeni: 0
Standart светящиеяся фигуры и сувениры группа Вко

Привет

предлагаем посмотрите нашу группу в отличную группу.
мы старались

пригласите
Оставляйте коментарии лайки. Шлите репосты

"Радость Света" группа Вконтакте
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


Светодиодные фигуры

дизайн и разработка доставка.

Активным участникам
cветовые фигуры и сувениры в подарок.

Просто посмотрите!ехать к ним?

<a href="https://vk.com/radost_sweta">светящиеяся фигуры и сувениры </a>

Вам всех благ друзья.

Александр.

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
 Sashaxu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 10 Kasım 2022, 08:47   #10
 
Sashaxu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 10 Kasım 2022
Mesajlar: 101
WEB Sitesi: SashazoVQ
IRC Sunucusu: Sashasa
İlgi Alanı: Windows
Alınan Beğeni: 0
Standart Светодиодные фигуры группа Вконтакте

Приветствую

предлагаем посмотрите нашу группу в красивую группу.
мы старались

посоветуйте друзьям
шлите коменты лайки. Репосты приветствутся.

"Радость Света" группа Вконтакте
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


светодиодный декор

собственное производство доставка.

Активным участникам
приятные подарки

Приглашаем посмотреть!ехать к ним?

<a href="https://vk.com/radost_sweta">светодиодный декор </a>

От всей души друзья.

Александр.

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
 Sashaxu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı

Yeni Konu   Cevap Yaz

Etiketler
admin, yetkili, yetkili alimi


Konuyu Toplam 11 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 11 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Www.globalsohbet.Net Admin-Oper Alımı MayheM Yetki Arıyorum, Yetkili Arıyorum! 102 17 Haziran 2024 01:44
Oper ve Admin Karşılama Entrance Unreal - 4 Modülleri 0 04 Temmuz 2017 10:38
OAScript (Oper/Admin) Code mIRC Script Tanıtımları 0 25 Ekim 2015 12:56
Oper Admin Alımlarımız Başlamıştır BuYucu Yetki Arıyorum, Yetkili Arıyorum! 4 19 Mart 2015 20:15
CR Root Admin Oper Karşılama ve Oper Açtı Uyarısı Goemon ConferenceRoom 0 13 Şubat 2015 21:04

webhosting web hosting
 buy vds
 BUY VPS
 BUY VPS

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.